Projecten

Vrij Onderwijs Zele > Projecten

Schoolgebouwen: een permanente bekommernis

Als schoolbestuur dragen wij de eindverantwoordelijkheid voor 7 Katholieke Zeelse scholen, verdeeld over 14 vestigingsplaatsen. Dankzij dit aanbod van kleuteronderwijs, lager onderwijs, buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs kan de Zeelse jeugd vanaf de kleutertijd tot de leeftijd van 18 in de eigen gemeente school lopen. De 2741 kinderen en leerlingen die naar onze scholen gaan, zijn het beste bewijs dat ouders kwaliteitsvol onderwijs in de nabijheid appreciëren.

Spijts het kwaliteitsvolle onderwijs dat in onze scholen dag na dag gerealiseerd wordt, kunnen we niet op onze lauweren rusten. De laatste jaren worden we als schoolbestuur immers in onze scholen geconfronteerd met een verouderd patrimonium. Diverse van onze schoolgebouwen zijn gebouwd omstreeks het midden van de vorige eeuw en zijn aan renovatie toe. Omdat ook de eisen en verwachtingen van de ouders, leerkrachten en Vlaamse overheid (onderwijsinspectie) alsmaar evolueren, is een opfrissing veelal geen oplossing meer, maar dringen grondige renovaties zich op. Waar een grondige renovatie geen oplossing biedt, is nieuwbouw soms de enige optie.

Zorgen voor een eigentijdse en gepaste schoolinfrastructuur is maar mogelijk indien er voldoende financiële middelen zijn. Herstellen, renoveren en bouwen zijn dure aangelegenheden en de Vlaamse overheid heeft al jaren onvoldoende middelen om aan de bouw- en verbouwnoden van het Vlaamse onderwijs tegemoet te komen. Dit heeft voor gevolg dat heel wat scholen niet aan de nodige subsidiëringen geraken of op een jarenlange wachtlijst terecht komen, waardoor de bestaande noden nog jaren aanslepen.
Voor het katholiek onderwijs is bouwen of verbouwen bovendien geen kwestie van subsidiëring door de overheid alleen, want het schoolbestuur dient zelf in te staan voor 30% of 40% van de totale kosten. In het verleden zorgden kloosterorden of parochiale verenigingen voor deze bijdragen, maar dat is al jaren niet meer zo. In Zele staan we als schoolbestuur samen met onze scholen al ruim 20 jaar zelf in voor de financiering!

De financiële middelen voor de bouwprojecten worden door het schoolbestuur opgebouwd aan de hand van een inhouding op de werkingstoelagen die het onderwijsministerie aan de scholen betaalt. Hiermee wordt een enveloppe gecreëerd waarmee de belangrijkste bouwnoden overheen de diverse scholen kunnen gefinancierd worden. Daarnaast organiseren de scholen – in samenwerking met de plaatselijke gemeenschap – diverse activiteiten waarmee de scholen zelf ook extra financiële middelen genereren ten behoeve van hun werking.

De afgelopen jaren was er wel voortdurend in een van onze scholen een bouwproject in uitvoering. Toch zijn er nog belangrijke infrastructurele noden. En dit kan sterk variëren, want op de ene vestigingsplaats zijn dringende herstellingswerken noodzakelijk aan het dak, terwijl een andere school behoefte heeft aan eigentijds en hygiënisch sanitair. In een andere school dient de turnzaal gerenoveerd te worden, en in de naastliggende campus dringt de vervanging van de oude elektrische verwarming zich op. Om dan nog niet te spreken van ingrepen ten behoeve van het duurzame energiegebruik: vele scholen hebben nood aan dubbele beglazing…

Momenteel zijn o.m. volgende dossiers in behandeling (voorbereiding – behandeling door de overheid – in concrete uitvoering):
• De Vlinderboom – Durmen: renovatie oud kloostergebouw & afwerking van de gevel vernieuwd gedeelte
• De Kleuterkouter – BVA-wijk: renovatie van het sanitair
• De Kleuterkouter – J. Billiaertplein: vernieuwing van sommige deuren en ramen, vernieuwen van de toegang
• De Kouter-basis campus Kouter: renovatie elektriciteit, fasegewijze renovatie speelplaats
• De Kouter-basis, campus Koevliet: renovatie ramen
• De Kouter-basis – Cederlaan: creatie van een nieuwe refter en zorglokaal
• Pius X-basis: creatie van een overdekte fietsenstalling voor de kleuters en de lagere afdeling
• Nieuwbouw Pius X-basis, Onze-Lieve-Vrouwinstituut en Pius X-secundair: eindafwerking buitenaanleg, elektriciteit en schrijnwerkerij

Dagelijks engageren 405 leerkrachten en medewerkers zich in onze scholen voor kwalitatief onderwijs ten behoeve van de kind(eren). Een goed onderhouden en een eigentijds onderwijspatrimonium is een noodzakelijke voorwaarde opdat scholen zouden ontwikkelen tot ‘knooppunten van relaties’ waar het kind, de leerling centraal staat en waar krachtige leeromgevingen bijdragen tot een optimale ontwikkeling van alle talenten.
Dit is het engagement dat we als schoolbestuur opnemen. Dat is ook het engagement waarvoor we op ieders steun rekenen.